Jugorno (Ončälmut)

"Muro, muro!" manäda, da
Om muralte gänže - suläk.
Vet čäla erta tynąšte,
Čälažat užeš mučašäm,
Lijän gän tidlan tyŋaltäš.
Mo ilaš tynąšte šočän,
Mo toškalän mlandämbake -
Čälažat vet, žap šumeke,
Oš tynąm koda erelan.

Mo kodeš vara tugeže?
A kodeš ojna - ok kolo,
Šomakna kodeš - ok päte,
Šarnämaš kodeš - ok kyrält!

Muraltem mäj, šoktaltem mäj,
Läkän-lukän, joŋgaltenak,
Kuze kož lyška mardež den,
Kuze tuläk kykšakašte
Muralten šoga šket pynčö,
Ja kuze šurga vydjogän
Jaklaka kyer koklašte,
Da čučeš - čonanak šijže.

A molan uke gän jälmäm
Mälanem puen Oš Jumo?
Vet šunrokäško logalän,
Šyjän pätäže man ogäl?!

Muraltemak, vet kyslemže
Čätära čäla käl dene,
Pujto näžälge irgede,
Užän ymälžäm varašän,
Tudän pise šuldärlažäm -
Tale šoktäšän parnąžäm;

Vet kyslemže tičak temän
Kočo ymär šyläk dene
Da koškaš tyŋalše čonäm
Vydäžtaš ereak jamde;

Vet kyslem yšan den temän
Košartaš lišemše söjäm
Seŋämaš kuan jyk dene -
Tale eŋže tidän verčän
Ymär kälžäm ok čamane.

Muraltemak, vet šymemže
Tul šomak dene tič temän:
Kuze pu - läštašäž dene,
Al peledäš dene - oläk,
Tuto pärčäž dene - šurno,
A pamaš - jandar vyd dene!
Sörvalaš ogeš kyl šymäm,
Pälämat vet ok kyl jomdo:
Mo lišaš - liješ sadikte,
Kamvozešak - mo lözaŋän!

Kydärta - čäla juž meŋge
Čätärnen kaja radamän;
Tul pudam kava gäč mlandäš
Peralten šända pulatn'äk;
Kavadyr den mlande tyräm
Pysö, tägäde puda den
Užašat ok li esogäl -
Kučäkten šända peš čaplän.
Jal šeŋgelne kuräk serže
Vet kavam kuča sandenak.

Jumänydär viš okna gäč
Sakala koškaš päl tyräš
Jaräm dene porsän šyrtäm.

Kažne šudo pärče vožäš,
Läštašner, čača ymbake
Šör joga tä šyrtö mučko
Da jykta temmeške mlandäm.
Čap, čap, čap! - vaške tyŋalät
Tauštaš čala čonan-vlak;
Kažne čap! - löza čyčaltäš.

A koška da porsän šyrtö,
Ončäkta ške šokšo tysšäm
Oš tynąn en tyŋ ozaže -
Počälteš vešeš tunamak
Šäm tysan kapka, a tudäm
Kaläkna kälda Ondar den:
Tide - patärän kapkaže.

Ere ogäl tudäm počät,
Tunamžat - lač kyčäk žaplan:
Poro kumälän rakatän
Mlandämbalne läŋäšt godäm.

Jykten-pukšämo čälaštäm,
Čälažat jolga rvezeštän;
Veskanalan kodän šyläk,
Da čäla öpke mandaltän:
Voltäš pikšäžäm sonarze,
A šurmaŋše pysö kyčšäm
Šältäš kypčäk gaj kopaškeö

Kajäkvusäm ok šišlane
Sur varašän vyrž-šinčaže -
Ončaleš, kuze n'ogaštäm
Šämata yšanle taŋže,
Punäm vujäštäšt tovatäl;

Šogalten savam omaš dek,
Čuläm ydäräm, poškudäm,
Yžö rveze vyd vokteke
Jyštälaš, kijaš ošmašte…
_
Kertäda mo ände šižän,
Kertäda mo kalasen te:
Mo tunam kapkaš pura da
Velalteš oš tyną mučko,
Kumälnam naleš seŋenak,
Avalten čonnam erelan?
_
Tide - čän jöratämaš da
Jumo-vlakän sugän mutäšt!
_
Mäj vučem, kunam šymemže
Počälteš kapkala komdäk,
Čaktaren kertde muremäm;
_
Jogäžo ojem eŋerla,
Lups šärčala tek velaltše,
Tytärala tek pyrdalže
Šočmo verän oläklažäm,
Kuräklažäm, lap verlažäm,
_
Tudän tajälžäm, koremžäm,
Janläk koštmo pič kožlažäm
Da voštkojšo kuerlažäm,
Šergakan ky gaj jerlažäm
Da kup tyräsö regenčäm;
_
Lekše muro, šudo lijän,
Uržavuj ja pykš orlaŋge;
Tutlo jemäž lijän šočšo
Ale nölpän ši algaže;
_
Tolžo muro päžašlaške,
Janläk iläme verlaške,
Kolän modmo agurlaške,
Vočšo šägär, sip jolgarnäš
Da kumda kugornäš vočšo.
_
Tek mari izam ja šol'äm,-
Čot nojen ja vozän ojgäš,
Jomdaren ilaš ynaräm,-
Tolän šičše kuräk šöräš,
Nur kokla užar söremäš,
Šäp vyd seräš, korno tyräš;
Ky gaj nele šonäš lugäč
Šižše: šketän ogäl tudo,
Šketän ogäl oš tynąšte;
_
Vet tudlan äzgat šämatäl,
Čärgäktat, murat, joŋgaltät,
Läžgäktat, väčämatalät
Ožso taŋže-vlakän jykäšt,
Pujto muro sem jyksaväš.
_
Šägär otäso čašker gäč
Šärgäžal kolta tudlanak
Ši Pyjan motor Pampalče;
_
Jyksö-ydär oš pun pärčäm
Kudalta - pial lišašlan;
_
Čoŋešten erta, jär ončäšt,
Tytäram šylen-pyrgalän,
Šäde Jorok Jorok;
_
Ale, rož gäč vujäm luktän,
Parnąkaj - kolą on vate-
Vičkäž jykän tidäm-tudäm
Jodäšteš: vatan ulat mo,
Mom äšten moetet en sajän,
Mom kočkat da jöratet mom,
A marlan nalat mo tudäm?…
_
Da šula marijän čonžo,
Da mondaltät šyläk, ojgo,-
Tur-turi jandar kavašte
Nönčäk-patäräm mokta gän;
_

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License