Irina Jakajeva
Irina Jakajeva
3.jpg
Täršämaš muräzo, žurnalist, radiovydäšö
Šočän 1989ii 27 aga
Šočmo ver Mari El Respublik, Šernur kundem
Joča-vlak Anna
Irina Jakajeva (1989 aga 27, Mari El Respublik, Šernur kundem) - mari muräzo, radiovydäšö, žurnalist, Mari El Respublikäse Oläk Ipaj lymeš Kugäžanäš samäräktukäm premijän laureatše (2006).

Iläš korno

Irina - šernur kundemän šočšäžo. Tudän joča pagätše Šernur poselkäšto erten, kädalaš šinčämašäm ydär täse 2-šo školäšto nalän. Škol deč vara Mari kugäžanäš universitetän studentše lijän, ončäkäläk iläšäžäm zurnalistik dene kälden.

Paša

Diplomäm kidäš nalmeke, Mari El radioš logalänam. Radion ikämše kečälaž gäčak täšte pašam äštem. Kalasem: "paša jöratäme, ves vere škemäm omat šiž, omat už, ves professi dene pašažäm äštenat om kert, očäni. Iläšem radio dene käldem manän šonen omäl. Žurnalistik pölkaš tunemaš purenam gän, čänžämak, žurnalist lijam manän yšanenam, no kušto äštaš tyŋalam manän, eše palen omäl. Universitetäm tunem pätaräme žap radiom počmo dene kelšen tolän, tugeže täške tolmem pyrämaš", - ojla Jakajeva. Ončäč nelärak lijän gänat, pärlą kelšen, kärtmen, ik šonämaš dene täršäme pajdam konden: "Tyŋaltäšte jatär neläläkäm čäten lektaš logalän. Tyrlo teknikäm tunemme, programme-vlakäm ške gäč pogämo, šonämo. Tyrlo džingläm, zastavke-vlakäm jamdälaš kylän, sandene kud šagat er gäč peljyd marte paša veräšte čälanat šinčenna. Ajläme kumdäknažat izirak lijän, ešlanat žapäm šagalrak ojärämo, tuge gänat, nimom ončäde, jöraten, tide pašam šuktenna".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License